Algemene voorwaarden

Versie: Juli 2023

Ga naar toepassingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Website (www.traxgo.be). TRAXGO met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 144a, KBO nr. 0859.624.787 (hierna "wij" of "ons" genoemd), is verantwoordelijk voor de inhoud van deze Website.

1. Gebruiksvoorwaarden van de Website.

Elk gebruik van deze Website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke onder meer opgenomen zijn in deze Algemene Voorwaarden, in de Privacy Policy en in de Social Media Disclaimer. Door gebruik te maken van deze Website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.
Deze Website is enkel bestemd voor uw persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik.

2. Producten en diensten.

De vermelding van de details van producten en diensten op deze Website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.
Alle producten en diensten vermeld op deze Website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals eventuele vermelding van prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.
Deze gebruiksvoorwaarden van de Website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de Website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.

3. Aansprakelijkheid.

Deze Website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. TRAXGO kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze Website niet garanderen. TRAXGO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze Website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan.

4. Links naar andere Websites.

Deze Website kan (hypertekst) links naar externe websites bevatten. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. TRAXGO oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. TRAXGO wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

5. Intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s en afbeeldingen op deze Website betreffende TRAXGO of een derde partij beschermd door intellectuele eigendomsrechten van TRAXGO en/of de derde partij. Door middel van deze Website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van TRAXGO of van derden. Deze Website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze Website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.